Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti SELA VIA s.r.o.

 1. Základné ustanovenia a pojmy:
  1.1. Tieto Obchodné podmienky pre predaj a službu predplatného pre Rikiki magazín vydávaný spoločnosťou SELA VIA s.r.o. ďalej len Vydavateľ, upravujú právny vzťah medzi Vydavateľom a Objednávateľom Rikiki magazínu vo forme predplatného a printovej verzie.
  1.2. Vydavateľ printovej verzie a predplatného pre Rikiki magazín – spoločnosť SELA VIA s.r.o. so sídlom Thurzova 16, 036 01 Martin.
  1.3. Objednávateľ – súkromná osoba – nepodnikateľ, fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorá si prostredníctvom spoločnosti SELA VIA s.r.o., objedná prípadne zakúpi a predplatí Rikiki magazín a jeho doručenie.
  1.4. Doručovanie – služba doručovania Rikiki magazínu na určené miesto počas celého predplatiteľského obdobia prípadne jednotlivých vydaných čísel. Služba je poskytovaná pre Objednávateľa predplatného prípadne jednotlivých vydaných čísel zadarmo v rámci SR. V prípade doručovania do zahraničia, cena za doručenie bude vypočítaná na základe počtu objednaných čísel a dĺžky predplatiteľského obdobia a krajiny doručenia.
  1.5. Predplatné – vopred objednaná a zaplatená printová verzia a online verzia magazínu Rikiki na ročné obdobie za ceny uvedené na webe Vydavateľa prípadne v printovej verzii magazínu Rikiki vrátane DPH. V rámci predplatného môže Objednávateľ získať zadarmo benefity Vydavateľa vopred oznámené na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk,prípadne v printovej verzii magazínu Rikiki
  1.6. Predplatiteľské obdobie – obdobie jedného roka počas ktorého Vydavateľ vydáva a doručuje Rikiki magazín v printovej alebo online forme.
  1.7. Miesto doručenia – miesto uvedené Objednávateľom pri objednávke predplatného prípadne jednotlivých vydaných čísel.
  1.8. Darčekové predplatné – objednané a zaplatené ročné predplatné Rikiki magazínu určené pre inú súkromnú osobu – nepodnikateľa, fyzickú alebo právnickú osobu – podnikateľa
 2. Vznik, začiatok dodania Rikiki magazínu, doba trvania služby:
  2.1. Službu doručovania Rikiki magazínu sa zaväzuje Vydavateľ začať poskytovať Objednávateľovi prostredníctvom svojich zmluvných partnererov, prípadne elektronickou formou, odo dňa prijatia záväznej objednávky a prijatia úhrady predmetnej objednávky.
  2.2. Pre prijatie záväznej objednávky Objednávateľ musí uviesť:
  2.2.1. Súkromná osoba – nepodnikateľ – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania ako aj všetky nevyhnutné údaje uvedené na webe vydavateľa https://rikikimagazin.sk vrátane formy úhrady.
  2.2.2. Právnická a fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania – ak je iná ako fakturačná, identifikačné daňové údaje organizácie ako aj všetky nevyhnutné údaje uvedené na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk, vrátane formy úhrady.
  2.3. Predplatné Rikiki magazínu si možno objednať:
  2.3.1. Online predplatné: na webe vydavateľa https://rikikimagazin.sk
  2.3.2. Elektronickou formou – cez kontaktný formulár na webe vydavateľa prípadne cez ktorýkoľvek e-mail uvedený na webe Vydavateľa
  2.4. Darčekové predplatné – Objednávateľ pri vytváraní objednávky uvedie adresu doručenia, na ktorú má byť Rikiki magazín doručovaný. Podmienkou pre začatie doručovania na Objednávateľom zvolenú adresu je vyplnenie záväznej objednávky a prijatie úhrady predmetnej objednávky .
  2.5. Po prijatí záväznej objednávky Vydavateľ potvrdí objednávku potvrdzovacím emailom.
  2.6. Zmluvný vzťah medzi Vydavateľom a Objednávateľom vzniká dňom potvrdenia objednávky na webe vydavateľa https://rikikimagazin.sk, prípadne dňom doručenia záväznej objednávky zaslaný Objednávateľom elektronickou formou cez kontaktný formulár na webe Vydavateľa prípadne cez ktorýkoľvek e-mail uvedený na webe Vydavateľa..
  2.7. Služba doručovania Rikiki magazínu vzniká od doručenia prvého čísla ročného predplatného nasledujúceho po úhrade predplatného.
  2.8. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania ročného predplatiteľského obdobia. V prípade, ak Objednávateľ uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Vydavateľ si vyhradzuje právo informovať Objednávateľa o možnosti predĺženia zmluvy, pričom sa za takúto informáciu považuje i zaslanie proforma faktúry na ďaľšie predplatiteľské obdobie.
  2.9. V prípade ukončenia zmluvy pred uplynutím doby trvania zmluvy, z dôvodu zo strany Objednávateľa je Vydavateľ oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s predčasným ukončením zmluvy. Tieto náklady je Vydavateľ oprávnený započítať so sumou nevyčerpaného zostatku uhradeného za predplatné.
  V prípade nejasností pri spracovaní objednávky, kontaktuje Vydavateľ Objednávateľa cez kontakty uvedenené v objednávke.
 3. Platobné podmienky:
  3.1. Predplatné Rikiki magazínu prípadne jednotlivých vydaných čísel je možné realizovať:
  3.1.1. online platbou na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk
  3.1.2. bankovým prevodom na účet Vydavateľa – platobné údaje zasiela Vydavateľ Objednávateľovi v potvrdzovacom emaily po doručení záväznej objednávky.
  3.2. V prípade, že počas predplatiteľského obdobia nastanú zmeny v predplatnom (periodicita, spôsob dodávania, počet predplatených čísiel Rikiki magazínu, cena, ukončenie vydávania Vydavateľom), si Vydavateľ vyhradzuje právo Objednávateľovi zúčtovať vzniknutý rozdiel na predplatnom – vo forme preplatku prípadne nedoplatku – po predchádajúcom upozornení elektronickou formou.
 4. Dodacie lehoty:
  4.1. Vydavateľ sa zaväzuje doručovať predplatné Rikiki magazínu prípadne jednotlivých vydaných čísel najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vydania príslušného Rikiki magazínu Vydavateľom.
 5. Ochrana zásielky:
  5.1. Vydavateľ zabezpečuje prostredníctvom svojich zmluvných partnerov objednávateľovi ochranu zásielky na celé predplatiteľské obdobie zvolené Objednávateľom. Ochranou zásielky sa rozumie zabalenie Rikiki magazínu do ochrannej polopriehľadnej fólie/ochrannej obálky, ktorá slúži na ochranu Rikiki magazínu proti nevhodným klimatickým vplyvom, proti strate príloh, darčekov a iných benefitov poskytovaných Vydavateľom. Cena ochrany zásielky je zahrnutá v cene predplatného prípadne jednotlivých vydaných čísel Rikiki magazínu.
 6. Reklamácie a odstúpenie od zmluvy:
  6.1. Objednávateľ môže reklamovať nedodanú službu predplatného prípadne jednotlivých vydaných čísel Rikiki magazínu cez kontaktný formulár na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk, prípadne cez ktorýkoľvek e-mail uvedený na webe Vydavateľa najneskôr do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo Rikiki magazínu.
  6.2. Po preverení a zistení, že reklamácia je opodstatnená, zaväzuje sa Vydavateľ vykonať nápravu dodaním reklamovaného čísla Rikiki magazínu. Oprávnené reklamácie sa Vydavateľ zaväzuje vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  6.3. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie alebo poškodené zásielky zavinené zmluvným partnerom Vydavateľa, oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne udanej adresy Objednávateľa, nedostupného a neoznačeného miesta doručovania Rikiki magazínu, nefunkčnej emailovej schránky Objednávateľa a viditeľne poškodeného Rikiki magazínu, ktorý Ojednávateľ prevzal od zmluvného partnera Vydavateľa.
  6.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzvretia zmluvy v zmysle bodu 2.6. týchto Obchodných podmienok.
  6.5. Právo na odstúpenie od zmluvy môže Objednávateľ uplatniť cez kontaktný formulár na webe Vydavateľa prípadne cez ktorýkoľvek e-mail uvedený na webe Vydavateľa alebo písomne v listinnej podobe. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Objednávateľ oznámenie o odstúpení zašle najneskôr v posledný deň lehoty.
  6.6. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. V prípade, ak Objednávateľ uplatní odstúpenie len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy ak je predmetom objednávky dodávka viacerých čísel Rikiki magazínu, zmluva sa ruší len v tejto časti.
  6.7. Objednávateľom uhradenú cenu za predplatné prípadne jednotlivé objednané čísla Rikiki magazínu vráti Vydavateľ najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý uvedie Objednávateľ.
  6.8. Objednávateľ má právo obrátiť sa na Vydavateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že pri vybavení reklamácie boli porušené jeho práva. Ak Vydavateľ túto žiadosť zamietneť alebo na ňu vôbec neodpovie do 30 dní od jej doručenia, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov – ďalej len subjekt ARS – podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Objednávateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  6.9. Objednávateľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 7. Práva a povinnosti zmluvných strán:
  7.1. Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť všetky Vydavateľom požadované údaje podľa bodu 2.2. týchto Obchodných podmienok a uhradiť celkovú čiastku predplatného prípadne jednotivých čísel Rikiki magazínu.
  7.2. Objednávateľ je povinný informovať Vydavateľa o akýchkoľvek zmenách v mene alebo názve adresáta, v adrese doručenia a fakturačných údajov.
  7.3. Objednávateľ zodpovedá za vhodné miesto doručovania Rikiki magazínu a prístup k nemu.
  7.4. Vydavateľ má povinnosť sám prípadne prostredníctvom svojich zmluvných partnerov doručiť predplatený Rikiki magazín prípadne jednotivé čísla na adresu doručenia uvedenú v záväznej objednávky v uvedenej dodacej lehote podľa bodu č. 4. týchto Obchodných podmienok.
  7.5. Vydavateľ má povinnosť riešiť vzniknuté reklamácie podľa bodu 5. týchto Obchodných podmienok.
 8. Záverečné ustanovenia:
  8.1. Tieto Obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetkých Objednávateľov Vydavateľa. Na ostatné právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského právneho poriadku.
  8.2. Vydavateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk.
  8.3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk.

  Ochrana osobných údajov Objednávateľa :
  Všetky informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sú uvedené na webe Vydavateľa https://rikikimagazin.sk/oboznamenie-so-spracuvanim-osobnych-udajov/